algeria: sahara - ahoggar. may 2019

vienna - paris - alger - tamanrasset
tamanrasset
illimane
assekrem - 2726m


<<<<<